lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/202/htdocs/wp-content/themes/theme48927/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/202/htdocs/wp-content/themes/theme48927/style.less Avís Legal | Pastisseria Santa Clara

Avís Legal

L'Empresa Pastisseria Santa Clara (en endavant, Santa Clara) posa a disposició de tots els visitants del web pastisseriasantaclara.cat, en els termes recollits en les següents condicions:

Primera. - Definició d'usuari.

L'accés i/o l'ús de pastisseriasantaclara.cat atorga a qui ho realitza la condició d'usuari del mateix, acceptant des d'aquest moment i sense cap reserva les presents Condicions Generals, sense perjudici de les condicions particulars que pogués establir Santa Clara per a la regulació determinats serveis i/o continguts.
En cas que l'usuari sigui menor d'edat haurà d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables a tots els efectes de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Segona. - Obligacions de l'usuari.

L'usuari s'obliga a usar pastisseriasantaclara.cat acord amb la legalitat vigent, la bona fe, l'ordre públic i els usos i costums generalment acceptats.
Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar pastisseriasantaclara.cat amb fins il·lícits o lesius per als drets i/o interessos de Santa Clara i/o tercers, ja no causar perjudicis o impedir el normal funcionament de pastisseriasantaclara.cat

Tercera. - Responsabilitat de l'usuari.

L'ús que faci l'usuari del pastisseriasantaclara.cat serà responsabilitat única i exclusiva d'aquest, mantenint en tot cas indemne a Santa Clara de qualsevol dany i/o perjudici que directament o indirectament, la no observació de les presents Condicions Generals per part de l'usuari pogués ocasionar al propi usuari o a tercers.
En aquest sentit, Santa Clara es reserva el dret a denegar l'accés i/o ús de pastisseriasantaclara.cat o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis, a qualsevol usuari que hagi incomplert les presents Condicions Generals.

Quarta. - Responsabilitat Santa Clara.

Santa Clara no es fa responsable dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués sofrir l'usuari o un tercer derivats de:

(i) la falta de disponibilitat, manteniment o efectiu funcionament pastisseriasantaclara.cat, dels seus serveis o dels seus continguts ;

(ii) de la falta d'utilitat, veracitat, adequació o validesa de pastisseriasantaclara.cat, dels seus serveis o dels seus continguts per satisfer les necessitats o expectatives de l'usuari;

(iii) que un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes per Santa Clara, utilitzi pastisseriasantaclara.cat, els seus continguts o serveis per a la remissió de virus, o accedeixi a realitzar un tractament no autoritzat de les dades emmagatzemades per Santa Clara;

(iv) ni, en general, de qualsevol ús de pastisseriasantaclara.cat, els seus serveis i/o continguts que pogués realitzar l'usuari o un tercer, en contra de les Condicions d'accés i ús dels mateixos establertes per Santa Clara.

Cinquena. - Autorització d'ús dels continguts.

Els continguts que Santa Clara posa a disposició de l'usuari estan protegits pels drets de propietat intel·lectual necessaris i han estat legalment cedits als fins oportuns pels corresponents titulars dels mateixos.
Santa Clara autoritza l'ús dels continguts de pastisseriasantaclara.cat per als fins expressament previstos en el mateix o en les presents Condicions Generals, queda prohibida qualsevol tipus de reproducció, distribució, modificació o comunicació pública dels mateixos ja sigui aquesta total o parcial, llevat autorització expressa i/o en els casos autoritzats per llei.

Sisena. - Autorització d'ús de les marques i logotips.

Santa Clara és titular dels drets de propietat industrial sobre la marca i logotip de pastisseriasantaclara.cat, quedant expressament prohibit l'ús o reproducció dels mateixos més enllà dels expressament previstos en les presents Condicions.

Setena. - Enllaços

Els dispositius d'enllaç que Santa Clara posa a disposició de l'usuari tenen com a única finalitat facilitar l'accés a altres continguts i/o serveis que puguin ser del seu interès, no estant aquests gestionats ni controlats per Santa Clara.
Santa Clara no assumeix cap tipus de responsabilitat directa ni indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels continguts i/o serveis que no estiguin directament gestionats o controlats per Santa Clara, encara que aquests puguin ser accessibles a través de pastisseriasantaclara.cat

Vuitena. - Tractament de dades personals

Santa Clara té establerta una política de privacitat que regula la recollida, emmagatzematge, tractament i ús de les dades personals que l'usuari faciliti a Santa Clara. En aquest sentit, Santa Clara garanteix el compliment per part d'aquesta política que pot ser consultada per l'usuari accedint a l'enllaç Política de Privacitat que apareix en els peu de pàgina de pastisseriasantaclara.cat

Novena. - Modificació i cancel·lació de les presents Condicions

Santa Clara es reserva el dret a modificar totalment o parcialment pastisseriasantaclara.cat, el seu disseny, continguts i/o serveis, així com les presents Condicions quan així ho estimi oportú.
Igualment, Santa Clara es reserva el dret a interrompre, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament pastisseriasantaclara.cat o qualsevol dels continguts i/o serveis que l'integren, la seva única i discreció.

Desena. - Legislació aplicable i resolució de conflictes

Les parts, renunciant expressament al seu propi fur, accepten com a legislació rectora de les presents Condicions l'espanyola, i per a la resolució de totes les controvèrsies o litigis poguessin derivar-se de les mateixes acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).