lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/202/htdocs/wp-content/themes/theme48927/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/202/htdocs/wp-content/themes/theme48927/style.less Política de Privacitat | Pastisseria Santa Clara

Política de Privacitat

L'empresa Pastisseria Santa Clara d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris de pastisseriasantaclara.cat sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà d'aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitades per l'usuari quan accedeix, fa servir i/o es registra en pastisseriasantaclara.cat

Pastisseria Santa Clara garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

Així mateix, Pastisseria Santa Clara informa a l'usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en què s'alberguen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

Registre de visites

Pastisseria Santa Clara comunica als usuaris de pastisseriasantaclara.cat que l'adreça IP amb la qual accedeix al servidor de Pastisseria Santa Clara, la data i hora de l'accés, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG que serà objecte de tractament per part de Pastisseria Santa Clara als efectes de comptabilitzar les visites que rep pastisseriasantaclara.cat així com per a la realització d'estadístiques.

Registre d'usuaris

Les dades personals dels usuaris sol·licitats en el registre d'usuaris de pastisseriasantaclara.cat són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de Pastisseria Santa Clara.

Aquestes dades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, sent l'usuari l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Pastisseria Santa Clara o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

En cas que l'usuari sigui menor d'edat, s'adverteix que ha d'obtenir l'autorització prèvia del major al càrrec es trobi per facilitar les dades personals que se sol·licitin. Pastisseria Santa Clara s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades en pastisseriasantaclara.cat és:

  • la identificació de l'usuari amb el propòsit d'una atenció més personalitzada;
  • l'administració, l'estudi i la millora de l'oferta de serveis;
  • l'estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris;
  • l'enviament d'informació tècnica, comercial i informativa sobre pastisseriasantaclara.cat

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, Pastisseria Santa Clara ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a disposició de l'usuari.

Les dades personals facilitades a Pastisseria Santa Clara no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa.

En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, bastant per a això una comunicació escrita al responsable del fitxer al domicili de Pastisseria Santa Clara Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la remissió per conducte fefaent d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili adjuntant còpia del seu document Nacional d'Identitat o altre document acreditatiu.